Likwidator szkód majątkowych i komunikacyjnych:

Likwidator szkód
Likwidacja szkód majątkowych określana także jako postępowanie likwidacyjne, to wszystkie działania jakie składają się na określenie wysokości odszkodowania. W zakres tego postępowania wchodzi także ustalenie odpowiednich świadczeń związanych z doznaną szkodą. Tego rodzaju postępowanie jest przeprowadzane przez likwidatora szkód komunikacyjnych, czyli przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej, w której wykupiliśmy polisę.

Na pojęcie szkody majątkowej składają się dwa istotne elementy. Są to strata rzeczywista, jaką poniosła poszkodowana osoba i w tym przypadku możemy mówić chociażby o utracie majątku. Drugi element to tzw. pozbawienie korzyści, którą dana osoba mogłaby uzyskać, jeśli nie doszłoby do wyrządzenia mu szkody.

Aby likwidacja szkód komunikacyjnych i wszystkie działania z tym związane zostały zainicjowane, musimy zgłosić fakt doznania szkody ubezpieczycielowi. Możemy tego dokonać drogą mailową, wykonując telefon lub też przesyłając stosowne pismo faksem. W ciągu 7 dni nasza ubezpieczalnia jest zobowiązana podjąć stosowne kroki w celu wyjaśniania okoliczności doznania szkody.

Likwidacja szkód majątkowych rozpoczyna się w momencie, kiedy likwidator oceni skalę zaistniałej szkody. Natomiast naszym zadaniem będzie dostarczenie dokumentów. Przykładowo, kiedy zostanie skradziony nasz samochód lub będzie miało miejsce włamanie do mieszkania, musimy dołączyć protokół spisany przez policję. Do tego przekazujemy ubezpieczycielowi pismo, gdzie zgłaszamy szkodę wraz z zapisanym numerem naszej polisy. Wskazane jest także przekazanie rachunków oraz faktur, które określają wartość utraconych dóbr.

Kiedy już likwidator oceni rozmiar doznanych przez nasz szkód, ubezpieczyciel dokonuje analizy pod kątem tego czy polisa, którą wykupiliśmy, obejmuje zakres doznanych szkód oraz czy odszkodowanie nam się rzeczywiście należy. Towarzystwo ubezpieczeniowe określa wysokość odszkodowania w oparciu o protokół sporządzony przez likwidatora i dostarczone przez nas dokumenty.

W każdym przypadku likwidacja szkód komunikacyjnych jest przeprowadzona pod kątem konkretnego klienta objętego polisą ubezpieczeniową. Likwidatorzy majątkowi w swojej pracy spotykają się z wieloma różnymi przypadkami i pomimo sztywnych procedur każdą sytuację rozpatrują indywidualnie. Nie zapominajmy jednak, że nasze zaangażowanie w postępowanie likwidacyjne jest również ważne już na etapie zgłoszenia doznanej szkody.

Przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym wskazują na sztywne terminy, kiedy to zakład zajmujący się ubezpieczeniami, jest zobowiązany do wypłaty stosownych świadczeń poszkodowanemu. W większości przypadków świadczenia wypłacane są w całości. Rzadko kiedy ma to miejsce w pomniejszych ratach.

Jak zatem można stwierdzić, likwidacja szkód komunikacyjnych jest dość wymagającą procedurą, która może trwać przez dłuższy czas. Jednak warto uzbroić się w cierpliwość i zgromadzić obszerną dokumentacje podpartą protokołem policyjnym, fakturami, rachunkami itp., gdyż wówczas zwiększa się nasza szansa na uzyskanie zadowalającego nas odszkodowania.